Kontakt

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

02-210 Warszawa, Al. Krakowska 264
tel.: (+48 22) 591 53 00
fax: (+48 22) 846 18 17
e-mail: office@elbud.waw.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000034348
Kapitał zakładowy: 3 500 000 zł
NIP: 522-010-07-46
Regon: 010007365

Zarząd Spółki:

Jerzy Wierzchowski
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Paweł Wierzchowski
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Produkcji

Wiesław Bajdek
Członek Zarządu,
Dyrektor ds. Marketingu